CZKEUR

Velkobchodní podmínky

Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s těmito obchodními podmínkami.

Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné.
U jednotlivého zboží je vždy uvedena obvyklá dostupnost zboží. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty (čl. III. odst. 3) v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události.
O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.
Zákazník je o úspěšně odeslané objednávce informován automatickou elektronickou poštou.
Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.
Jsme plátci DPH - všechny ceny zboží uvedené v e-shopu jsou koncové s DPH a vč. zákonem stanovených poplatků. K ceně zboží se připočítává cena za dopravu, kterou si zvolí zákazník a jejíž ceny jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách v části VI. Platební podmínky, slevy, způsoby doručení.

Formulář pro vrácení zboží je ke staření zde:

Formulář pro vrácení zboží

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího www.doplnkynamoto.cz prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti podnikatele, ( dále prodávajícího) firmy  Radek Fiala, Přeloučská 86, 530 06, Pardubice - Staré Čívice, IČO: 76543498, DIČ: CZ8404193336 a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).

Kupující, který je zároveň spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci svého podnikání nebo v rámci svého povolání. (dále jen kupující- spotřebitel)
Kupující, který není spotřebitelem a uvede-li v objednávce své IČ nebo IČ firmy jejímž jménem jedná je kupujícím podnikatelem. (dále jen kupující -podnikatel)
SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, poplatky za internetové i telefonické spojení jsou dle podmínek operátora kupujícího a fi. Radek Fiala si žádné další poplatky za toto spojení neúčtuje. To se netýká poplatků za dodání zboží (poštovné) kupujícímu, které jsou blíže popsány v těchto obchodních podmínkách.
že prodávající požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím zboží kupujícím a v některých případech může být požadována úhrada zálohy za dodání zboží, je-li to to zboží dodáváno na objednávku upravené dle požadavků zákazníka.
že lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podrobnosti odstoupení od smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách v části IV. Vrácení zbožíku


že v případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
že v některých případech zákazník-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy. Podrobněji jsou tyto podmínky popsány v těchto obchodních podmínkách v části IV. Vrácení zboží
že v případě stížností spotřebitelů se s touto lze obrátit na prodávajícího nebo na orgán dohledu nebo státního dozoru.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem dochází potvrzením objednávky prodávajícím. Prodávající každou objednávku potvrdí. V potvrzení objednávky prodávající zároveň uvede aktuální dostupnost zboží. Za potvrzení objednávky se považuje automatická odpověď z e-shopu.

Je-li odeslaná objednávka na zboží kupujícím-podnikatelem považuje se odeslaná objednávka za návrh na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy pak dochází v okamžiku doručení souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupujícímu-podnikateli.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu ( množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), zejména při ceně vyšší než 2 000,- Kč vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.
Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Objednávka zboží se vytvoří postupem, kdy kupující vybrané zboží přidá do košíku, po ukončení výběru přejde na košík a tlačítkem "objednat zboží" přejde do části, kde vyplní fakturační údaje a adresu dodání, pak pokračuje k výběru dopavy, kde z nabídky vybere požadovaný způsob dopravy, pak pokračuje v výběru platby a pak pokačuje k potvrzení objednávky a její odeslání. Po odeslání objednávky bude zároveň automaticky odesláno e-mailem její potvrzení zákazníkovi. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějakou nesrovnalost okamžitě zkontaktuje www.doplnkynamoto.cz emailem na motorider.rf@seznam.cz nebo na telefon +420 776 056 073
V případě, kdy zákazník spotřebitel v poznámce v objednávce specifikuje požadavek na jiné vlastnosti zboží než je standardně v nabídce je povinen prodávající tomuto požadavku vyhovět pokud takovou objednávku neodmítne.
Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem (odpovědnost za vady) prodávajícího, a že s nimi souhlasí.

III. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
Objednávka je považována za závaznou 1 hodinu po jejím odeslání. Během této hodiny máte možnost kdykoliv objednávku telefonicky nebo e-mailem bez udání důvodu zrušit.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO NA WWW.DOPLNKYNAMOTO.CZ
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží je vyprodáno a již se nevyrábí nebo nedodává
změnila se výrazným způsobem cena a kupující novou cenu neakceptuje
V PŘÍPADĚ, ŽE TATO SITUACE NASTANE, KUPUJÍCÍ JE NEPRODLENĚ ZKONTAKTOVÁN EMAILEM NEBO TELEFONICKY A DOMLUVÍME SE S NÍM NA DALŠÍM POSTUPU (NÁHRADA OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ JINÝM, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ...).

IV. VRÁCENÍ ZBOŽÍ


Aby pro Vás bylo nakupování opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz", která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování přes Internet.

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost je vrátit a budou Vám zpět zaslány peníze.
Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předcházející věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů kontaktuje kupující-spotřebitel prodávajícího nejlépe písemně (e-mailem) nebo prostřednictvým formuláře, který nejdete v příloze obchodních podmínek na internetových stránkách www.doplnkynamoto.cz , kde uvede, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky nebo jinak identifikuje smlouvu, od které odstupuje. V odstoupení od smlouvy je také třeba uvést číslo bankovního účtu kam budou vráceny peníze.

Odstoupení od kupní smlouvy je možné také zaslat na adresu prodávajícího a to: Radek Fiala, Přeloučská 86, 530 06, Pardubice - Staré Čívice nebo na e-mail motorider.rf@seznam.cz, tato adresa slouží i pro vrácení zboží
Obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě.
Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží, které je na objednávku nelze vrátit !
Prodávající může po kupujícím-spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených dle občanského zákoníku.
Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
V případě, že není zboží skladem a je na objednávku, není možné jej vrátit ! (Jedná se zejména o náhradní díly a specifické doplňky)
Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
Při vrácení kompletní objednávky si prodávající účtuje manipulační poplatek 99,- Kč.
Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, sdělíme vám adresu kam zašlete zboží zpět.

Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato! 

V případě, že jste kupující-podnikatel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


V. DODACÍ PODMÍNKY, TERMÍN


Místem plnění je sídlo/ bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo převzetím od dopravce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (zboží na skladě je posíláno obvykle do druhého pracovního dne, jinak zpravidla do pěti pracovních dnů) po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci či v případě využití elektronického platebního styku nebo bankovního převodního příkazu ( viz níže) po připsání celkové částky na účet prodávajícího.
Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SLEVY, ZPŮSOBY DORUČENÍ

Kupní cena zboží je splatná proti převzetí. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.

Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu obchodu mohou být přiznávány slevy. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketinkových akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

V SOUČASNÉ DOBĚ JE MOŽNÉ ZBOŽÍ HRADIT ZPŮSOBY:

na dobírku

online platba

v hotovosti - při osobním převzetí

platba na účet prodávajícího předem


Doprava zboží:

balík kurýrní službou PPL dobírka 149,- Kč
balík kurýrní službou PPL platba převodem 109,- Kč

balík kurýrní službou PPL na Slovensko dobírka 160,- Kč (na eshopu je uveden orientační kurz Eura, kurz Eura je řízen dle přepravce na webu www.geis.cz a to vždy v den doručení zásilky zákaznovi (kurz uváděný na eshopu je orientační, pro přepočet doběrečného používáme kurz ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný ke dni svozu zásilky).

osobní odběr 0,- Kč
Poštovné při objednávce nad 5 000,-  Kč je zdarma, mimo sortimentu pneumatik na čtyřkolku, kde bude účtováno 90,- Kč / 1ks pneu.

REKLAMACE DODANÉ ZÁSILKY S POŠKOZENÍM NEBO ÚBYTKEM OBSAHU
Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště.

Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutné předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Zjevně poškozenou zásilku nebo zásilku s porušeným obalem je zákazník oprávněn odmíntnout převzít, o poškození nebo porušení obalu sepíše s dopravcem protokol. O poškození zboží během přepravy zákazník bezprostředně informuje prodávajícího.

Reklamace jsou přijímány pouze jako obyčejný či cenný balík či doporučenou zásilka a to bez dobírky.

Stačí zaslat reklamovanou část, nikoliv celé balení (ale souhlasíte či počítáte s možností delšího vyřízení reklamace z důvodu komplikovanějšího odzkoušení či technického řešení - dle domluvy, ovšem nad rámec zákonné lhůty)

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, především ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Věc je vadná, pokud není dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
Odstavec 1 platí obdobně i pro vady dokladů.
Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se odstavec 1 obdobně.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle §2107.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

ZÁRUKA ZA JAKOST
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

POSTUP PŘI REKLAMACI:
Postupujte podle Reklamačního řádu (Odpovědnost za vady) viz. níže pod obchodními podmínkami

Při reklamaci doplňků, které se na motocykl montují, je nutné zaslat spolu s reklamovaným produktem doklad o montáži výrobku z profesionálního servisu  a to nejpozději do 7 dnů! V případě že tento doklad do zmiňované doby 7 dnů neobdržíme, bude reklamce zamítnuta.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT


E-shop www.doplnkynamoto.cz zpracovává osobní data. Více informací zde.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

S odsouhlasením obchodních podmínek zákazník souhlasí se zasláním dotazníku spokojenosti z portálu Heureka.cz

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD (ODPOVĚNOST ZA VADY)

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Reklamační řád firmy Radek Fiala, IČ: 76543498, se sídlem Přeloučská 86, 530 06, Pardubice - Staré Čívice IČO: 76543498 (dále jen „prodávající“) se vztahuje na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 

2. REKLAMACE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

2.1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
2.1.1. V případě, že zboží při doručení vykazuje zjevné vady nebo je-li zboží předáno v porušeném transportním obalu je kupující oprávněn zboží od přepravce nepřevzít. V takovém případě kupující zahájí reklamační řízení s přepravcem. O této skutečnosti jekupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.
2.1.2. Jestliže se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonem stanovené (případně vzájemně s prodávajícím sjednané) záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou reklamaci.
2.1.3. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.
2.2. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
2.2.1. Rozhodl-li se kupující zboží nepřevzít v souladu s bodem 2.1.1. či mu nebylo zboží dodáno, je povinen toto neprodleně písemně (nejlépe e-mailem) oznámit prodávajícímu. E-mail: motorider.rf@seznam.cz
2.2.2. Uplatňuje-li kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:
a) vadným zbožím (neplatí v případě, požaduje-li kupující pouze dodání chybějícího zboží),
b) dokladem o koupi zboží (fakturou) a záručním listem (je-li jím zboží opatřeno),
c) písemným dokumentem s podrobným popisem vady nebo údajem o chybějícím zboží.
2.2.3. Případné odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je toto účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu.

3. REKLAMACE ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

3.1. PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO
3.1.1. Prodávající má právo rozhodnout o oprávněnosti reklamace. K takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník prodávajícího(vedoucí obchodu, jednatel společnosti).
3.1.2. Prodávající má právo zamítnout reklamaci:
a) nebyla-li zjištěna vada zboží
b) má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle zákona nebo kupní smlouvy není odpovědný,
c) na základě instrukcí dodavatele prodávajícího,
d) v případě, že reklamace nebyla uplatněna v zákonem stanovené (případně vzájemně s kupujícím v kupní smlouvě sjednané) záruční době,
e) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. (Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním,
f) v případě, že kupující nedoložil doklad o nákupu zboží, popř. nespecifikoval přesně množství zboží k reklamaci a závadu na zboží.
Ve výše uvedených případech reklamační řízení není zahájeno.
3.2. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
3.2.1. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší možné době, nejpozději do zákonem stanovené lhůty (30 dnů) ode dne převzetí reklamace od kupujícího.
          

ADR:
OBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST
Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády vydávané podnikatelem. S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.

www.coi.cz

Adresa: Štěpánská 796 /44, 110 00 Nové Město